بهروز اخلاقى متولد ۱۳۱۶ بندر ترکمن است و تحصیلات ابتدایى اش را هم در آن سامان به اتمام رسانده. پدرش با توجه به اینکه در سازمان تازه تأسیس راه آهن استخدام شده و مأموریت یافته بود به آن دیار نقل مکان مى کند و مشغول به کار مى شود. بهروز اولین پسر و فرزند خانواده از هفت فرزند خانواده است. چهار برادر دیگر او در کشورهاى دیگر رحل اقامت افکنده اند. اما اولین برادر ارشد نتوانسته خود را راضى به مهاجرت از کشور کند. اگرچه به راحتى امکان چنین اقامتى داشته ولى شاید عشق و علاقه او به میهن پهناورش، او را این چنین پایبند موطن آبا و اجدادى اش نموده است. تحصیلات: دکترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه اکس – مارسی Aix- Marseilles ۵۰ – ۱۳۴۵ طی دوره حقوق تجارت و تجارت بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد oxford University ۵۶ – ۱۳۵۵ لیسانس رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۴۰ تجربیات کاری: استاد تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۰ تا کنون مشاور حقوقی بانک اعتبارات ایران سابق (بانک تجارت) از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از سال ۱۳۶۰ تا کنون در زمینه حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‎الملل، قراردادهای تجاری بین‎المللی، سرمایه گذاری خارجی مؤسس دفتر حقوقی بین‎المللی دکتر بهروز اخلاقی و همکاران از سال ۱۳۵۸ تا کنون انتشارات : الف) تألیف: ۱ ( جزوات درسی: حقوق هوایی ، دوره کارشناسی – جزوه درسی از انتشارات دانشکده حقوق سال ۵۵ – ۱۳۵۰ حقوق تجارت (۳) – اسناد تجاری، دوره کارشناسی – جزوه درسی از انتشارات دانشکده حقوق سال ۷۳ – ۱۳۶۲ حقوق تجارت – تحلیل پاره‎ای از مباحث: نظریه عمومی حاکم بر اسناد تجاری و قراردادهای تجاری، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی – از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ۱۳۶۵ تا کنون حقوق تجارت بین الملل ، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی سال ۱۳۶۵ تا کنون حقوق تجارت بین الملل، دوره دکتری رشته حقوق خصوصی سال ۱۳۷۲ تا کنون حقوق تجارت تطبیقی سال ۱۳۷۲ تا کنون حقوق تجارت پیشرفته سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲ ( مقالات: ۱۶ مقاله در زمینه های حقوق تجارت و تجارت بین‎الملل در نشریات و مجلات مختلف از جمله، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، مجله دفتر خدمات حقوق بین المللی و مجله قضایی و حقوقی دادگستری ب) ترجمه : کتاب: حقوق تجارت بین‎الملل تألیف پروفسور اشمیتوف با همکاری تعدادی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ۱۳۷۸ By Cilve. M. Schmittoff- London – Stevents.Schmitthoffs Export Trade The Law Sons ۱۹۹۵ اصول قراردادهای تجاری بین‎المللی از انتشارات موسسه بین‎المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی پونیدروآ (رم) با همکاری آقای فرهاد امام سال ۱۳۷۹ Principales of international Commercial Contracts from institut International Pour l’Unification du Droit prive (Rome) حقوق اتحادیه اروپا – با همکاری دکتر وحید اشتیاق و دکتر پرویز پرویزیان سال انتشار ۱۳۸۰ European Union Law – Nutshells – By Mike Cuthbert, London- Sweet and Maxwell ۲۰۰۰ آشنایی با زبانهای خارجی: انگلیسی ، فرانسه و عربی بهروز اخلاقى، حقوقدان و استاد دانشگاه، متولد ۱۳۱۶ بندر ترکمن اخذ مدرک دیپلم در سال ۱۳۴۰ از دبیرستان بوعلى سیناى تهران. اخذ مدرک لیسانس قضایى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳. اتمام دوره دکتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۴۴. اخذ مدرک دکتراى حقوق خصوصى از دانشکده حقوق و علوم اقتصادى اکس مارسى (Aix- Marseills) فرانسه در سال ۱۳۵۰. معاون آموزشى و پژوهشى دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۵۳-۱۳۵۰ رئیس کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۵۵. مدیر گروه حقوق عمومى دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۵۷-۱۳۵۵ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۰ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۵ تاکنون عضو انجمن بین المللى وکلاى دادگسترى (IBA) عضو کانون وکلاى دادگسترى آمریکا (ABA) عضو انجمن حقوقى آسیا و اقیانوسیه (Law Asia).عضو مرکز مطالعات حقوق بین المللى (CILS) عضو کنسرسیوم حقوق تجارت بین الملل (IBLC) مؤسس و مدیر انجمن حقوق خصوصى ایران از سال تأسیس (۱۳۷۵) تاکنون عضو کانون وکلاى دادگسترى مرکز از سال ۱۳۶۰ تاکنون تألیف جزوات درسى متعدد و تحقیق و ترجمه کتابهاى «اصول قراردادهاى بین المللى»، «حقوق اتحادیه اروپا» و «حقوق تجارت بین الملل » 

www.adljooyan.com